O Instytucie

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) to instytut badawczy, nad którym nadzór sprawuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologii (PKD 72.19.Z i PKD 72.11.Z).

PIMOT prowadzi i organizuje konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające, w tym nauki jazdy (PKD 82.30,Z ; PKD 85.53.Z), a także szkolenia specjalistyczne i różne formy kształcenia ustawicznego (PKD 85.59.B). Prowadzone są również szkolenia na prawo jazdy osób z niepełnosprawnością.

Bezpośrednimi odbiorcami usług Przemysłowego Instytutu Motoryzacji są m.in:

  • przedsiębiorstwa,
  • producenci i importerzy pojazdów, zespołów oraz ich części,
  • wyższe uczelnie techniczne,
  • firmy z sektora MŚP,
  • jednostki administracji państwowej,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby z niepełnosprawnością.

Pośrednimi odbiorcami prac Instytutu są wszyscy użytkownicy pojazdów.

MISJA

PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI

Misją Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom (głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii) silnego wsparcia naukowo–badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 


WIZJA

PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI

Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest profesjonalną, wiarygodną i sprawną ekonomicznie jednostką naukowo–badawczą (zlokalizowaną w nowoczesnych obiektach i dysponującą nowoczesną aparatura badawczą), aktywnie uczestniczącą w procesie przemian i rozwoju gospodarki polskiej realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Potencjał naukowo-badawczy Instytutu oraz kompetencje i umiejętności wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej dorównują europejskim ośrodkom badawczo–rozwojowym.

 

Dyrektor Instytutu
dr inż. Witold Luty