Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji istnieje od 1972 r. Do obszaru działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie konstrukcji i budowy prototypów, homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, paliw, biokomponentów, energii odnawialnej, bezpieczeństwa biernego, kompatybilności elektromagnetycznej i innych. Organizuje konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające. współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w ww. dziedzinach.

Kierownik Pionu Rozwoju

Region: mazowieckie

 

Opis stanowiska pracy:

1.        Nadzór nad podległymi działami Instytutu w zakresie realizacji projektów  badawczych i inwestycyjnych;

2.        Nadzór nad realizacją prac rozwojowych i inwestycyjnych;

3.        Nadzór nad postępowaniami kontrolnymi;

4.        Koordynacja praz związanych z zarządzaniem mieniem i gruntem Instytutu oraz sprawami własnościowymi;

5.        Koordynacja współpracy z jednostkami administracji państwowej;

 

Oczekiwania:

Kandydatem na stanowisko Kierownika Pionu Rozwoju może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.        posiada min. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;

2.        posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia w instytucie badawczym

3.        posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

4.        posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;

5.        posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE (PO WER, EFS, POIR, RPO, POIŚ);

6.        posiada doświadczenie w zakresie koordynacji min. 4 projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych lub projektów badawczych;

7.        posiada wiedzę w zakresie  zagadnień związanych z PZP i uczestniczył w pracach komisji przetargowych;

8.        koordynuje realizacje projektów inwestycyjnych;

9.        posiada udokumentowane zaświadczenia potwierdzające kompetencje w zakresie zarządzania projektami;

10.     znajomość języka angielskiego i rosyjskiego;

11.     posiadanie szczególnych predyspozycji interpersonalnych, a także zdolności kierowania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu;

12.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

13.     korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Oferujemy:

Oferujemy pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku a także możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i doświadczenia w powyższych zakresach.

Proponujemy pracę w systemie jednozmianowym oraz wynagrodzenie adekwatne do zdobytego doświadczenia, posiadanych kompetencji oraz uzyskiwanych efektów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji   w terminie do 14 sierpnia 2019r na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz  - Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 . Zgodnie z art. 50.4  ustawy z dnia 21 lutego 2019r o Sieci Badawczej Łukasiewicz (DZ.U. 2019 poz. 534) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.