Pion Paliw i Biogospodarki                TEMATYKA

BIOGOSPODARKA

BIOMASA

 • projektowanie systemu zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych na cele energetyczne,
 • plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin,
 • rozwój lokalnych i regionalnych strategii bioenergetycznych (planowanie energetyczne),
 • oceny dostępności zasobów biomasy; ekonomika i logistyka dostaw biomasy,
 • uwarunkowania inwestycyjne (prawne, administracyjne, finansowe i organizacyjne) odnawialnych źródeł energii,
 • szkolenia dotyczące realizacji inwestycji w OZE,
 • realizacja prac z zakresu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozwoju inteligentnych systemów energetycznych (w szczególności energetyki rozproszonej opartej na biomasie).

BIOGAZ

 • potencjał metanogennysubstratów do produkcji biogazu,
 • badania fizykochemiczne substratów mających stanowić wsad do bioreaktora,
 • badania fizykochemiczne pozostałości po procesie fermentacji. metanowej (tzw. pofermentu),
 • jedno- i dwustopniowa technologia fermentacji metanowej,
 • optymalizacja składu wsadu do bioreaktora fermentacji metanowej,
 • badania procesu jednostopniowej okresowej lub sekwencyjnej fermentacji metanowej w bioreaktorze kolumnowym,
 • studia wykonalności dla produkcji i wykorzystania biogazu (rolniczego oraz z odpadów).

BIORAFINERIE

 • badania technologii termo- i biochemicznego przetwarzania biomasy i odpadów biodegradowalnych;
 • optymalizacja technologii przetwarzania biomasy i odpadów biodegradowalnych na surowiec do procesów biorafineryjnych;
 • optymalizacja technologii otrzymywania węglowodorów syntetycznych, badania nad procesami fermentacji gazu syntezowego;
 • badania nad procesami wykorzystania mikroalg w procesach biorafineryjnych;
 • badania metod otrzymywania furfuralu i dalszego jego przetwarzania na biopaliwa i biochemikalia.

PALIWA PŁYNNE

 • kinetyka termokatalitycznegorozkładu biomasy i substancji odpadowych,
 • dobór warunków procesowych termokatalitycznegorozkładu,
 • dobór i implementacji katalizatorów do ww. procesów,
 • procesy zgazowania biomasy (kinetyka, czynniki zgazowujące, wydajność procesowa),
 • możliwości wykorzystania gazów pirolitycznychi syntezowych do wytwarzania paliw i chemikaliów,
 • konwersja odpadowego ditlenkuwęgla do węglowodorów i ich pochodnych,
 • technologie procesów xtL,
 • technologie procesów wytwarzania paliw furanowych, furfuralu oraz jego pochodnych,
 • prowadzenie ciągłego monitoringu i wykonywanie analiz z zakresu jakości i oceny przydatności eksploatacyjnych paliw płynnych i produktów smarowych.

ŚRODOWISKO

 • Oceny cyklu życia (LCA) systemów bioenergetycznych,
 • Kalkulacja emisji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha biopaliw (w tym na potrzeby certyfikacji według Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju).

PRAWO I POLITYKA

 • monitorowanie stosowania mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej i paliw alternatywnych dla transportu.